قرمز سبز آبي خاکستري
هرگاه خداوند متعال بنده اي را دوست بدارد، مويه گري از اندوه را در قلبش قرار مي دهد ؛ زيرا خداوند، هرقلب اندوهگين را دوست دارد [.رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت